Кафедра Социально-педагогической работы

Краткая информация

Заведующий кафедрой

Михайлова Елена Леонидовна

кандидат педагогических наук, доцент
Направление научной работы Формирование профессиональной компетентности специалистов социальной сферы
Дата основания 1998
№ кабинета 33
Web-сайт

https://vsu.by/universitet/fakultety/sotsialnoj-pedagogiki-i-psikhologii...


E-mail

kspr [at] vsu [dot] by


Специальности ОКРБ 011-2009
Социальная работа
Социальная педагогика

Показатели работы в 2023 г.

Публикаций в научных изданиях 89
Выпущенных специалистов 104
Распределенных специалистов 13
Предприятия для распределения выпускников • Отдел по образованию, спорту и туризму администрации Железнодорожного района г. Витебска;
• Отдел по образованию, спорту и туризму администрации Первомайского района г. Витебска;
• Отдел по образованию, спорту и туризму администрации Октябрьского района г. Витебска;
• Управление по образованию Полоцкого райисполкома;
• Управление по образованию Оршанского райисполкома;
• ИК № 3 Управления Департамента исполнения наказаний по Витебской области
Филиалы выпускающих кафедр ГУО «Средняя школа №46 г. Витебска»
Территориальный центр социального обслуживания населения» Первомайского района г. Витебска

Дополнительная информация

Кафедра сацыяльна-педагагічнайработыіснуез 1 верасня 1998 года.

Кафедра размешчана ўнавучальным корпусе №3 (3-ці паверх), займаепамяшканняагульнайплошчай 355,86 кв.м, з якіх 276,6 кв.м–навучальныяаўдыторыі. Акрамягэтага, 1аўдыторыя –выкладчыцкая, 1аўдыторыя–кабінетзагадчыкакафедры; 1аўдыторыя–метадычныкабінет.

Прыярытэтнынапрамакнавукова-даследчайдзейнасцікалектыва кафедры – «Фарміраваннепрафесійнайкампетэнтнасціспецыялістаўсацыяльнай сферы». У межах ягодаследуюцца і аналізуюццапрацэсыстанаўлення, развіццясацыяльнай і псіхолага-педагагічнайадукацыі ўніверсітэцкага кампанента; распрацоўваецца комплексная мадэльфарміраванняпрафесійнайкампетэнтнасцібудучыхспецыялістаў і вызначаеццарэсурсаваезабеспячэннеіхпрафесійнайпадрыхтоўкі; даследуюцца і апрабуюццаінавацыйныятэхналогіі ў галінесацыяльнай і сацыяльна-педагагічнайадукацыі. Па навуковайтэмевыконваюццадыпломныя работы, магістарскія і кандыдацкіядысертацыі.

Па ініцыятыве кафедры сацыяльна-педагагічнай работы, з мэтайпашырэння ікаардынацыіформаўўзаемадзеянняуніверсітэта з сацыяльнымі і адукацыйныміўстановамігорада і павышэннемўзроўнюпадрыхтоўкіспецыялістаўсацыяльнай іадукацыйнай сферы быліствораныфіліялы кафедры на базе ДУ «ТэрытарыяльныцэнтрсацыяльнагаабслугоўваннянасельніцтваПершамайскагараёна г. Віцебска» (2015/07/27 г.) і ДУА «Сярэдняя школа № 46 г. Віцебска» (Палажэнне № П. 1.04.25-2015 ад 27.07.2015г.).

Сістэмаўтваральнаймэтайдзейнасціфіліялаў кафедры з'яўляеццапавышэннеякасціпрафесійнайпадрыхтоўкі, развіццёакадэмічных, сацыяльна-асобасных іпрафесійныхкампетэнцыйстудэнтаўспецыяльнасці «Сацыяльная работа» (па напрамках) і «Сацыяльнаяпедагогіка» шляхам аб'яднаннясілпрафесарска-выкладчыцкага складу кафедры і спецыялістаў-практыкаўустаноўсістэмысацыяльнагаабслугоўваннянасельніцтва і ўстаноўадукацыі.

Кафедра сацыяльна-педагагічнайработы ў апошнія гады цеснасупрацоўнічае з ІПК ВДУ імя П.М. Машэрава і Камітэтам па працы, занятасцi i сацыяльнайабаронеВіцебскагааблвыканкама. Выкладчыкі кафедры пастаяннапрымаюцьудзел у правядзеннікурсаўпавышэннякваліфікацыідырэктараў устаноўсістэмысацыяльнагаабслугоўвання, спецыялістаў па сацыяльнайрабоце, сацыяльныхработнікаўВіцебскайвобласці.

Найважнейшымзвяном кафедры, штоспрыяюцьполікультурнайпадрыхтоўкісацыяльныхпедагогаўз'яўляеццанавуковая школа «Этнопедагогика» (кіраўнік дац. А.Л. Міхайлава; заснавальнік– праф. Г.П. Арлова), асноўнымі напрамкамі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў межах дадзенай навуковай школы з'яўляецца распрацоўка пытанняў гісторыі педагогікі і адукацыі, праблем народнай, сацыяльнай і спецыяльнай педагогікі, этнапедагагізацыя адукацыйнай прасторы горада. Членамі навуковай школы, куды ўваходзяць і асобныя выкладчыкі кафедры сацыяльна-педагагічнай работы за мінулы перыяд выпушчана звыш 788 навуковых прац, у тым ліку 10 манаграфій, больш за 46 навучальных дапаможнікаў (15маюць грыф Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь).

Выніковасць навукова-даследчай і навукова-метадычнай працы ўсіх выкладчыкаў кафедры за мінулы перыяд ацэньваецца больш за 1100 прац.

Асаблівая ўвага ў сучаснай адукацыйнай сферы надаецца ўдзелу ў праектнай дзейнасці. У апошняе дзесяцігоддзе выкладчыкамі кафедры сацыяльна-педагагічнай работы паспяхова рэалізоўваліся наступныя праекты:

- «Полікультурнае асяроддзе  ВНУ як умова рэалізацыі індывідуальнай траекторыі прафесійнага станаўлення будучага спецыяліста» (2010-2012) у межах конкурсу «БРФФД-РГНФ (ПР);

- «Фарміраванне культурна-талерантнайасобы ў полікультурнымсоцыуме» у рамках праграмы ФЦП «Навуковыя і навукова-педагагічныя кадрыінавацыйнайРасіі" на 2009-2013 гг. (Дзярж. кантракт 14.В37.21.2001), якіажыццяўляеццасупрацоўнікамі ФГБОУ «Мардоўскідзяржаўныпедагагічныінстытутімя М.Е. Яўсеўева»(2012-2013). Г.П. Арловаз'яўляласязапрошанымкіраўніком;

- «Рускі і беларускіфальклор як фактарфарміраванняэтнічнайідэнтычнасцідзяцеймалодшагашкольнагаўзросту ў полікультурнымсоцыуме» (2015-2017) у межах конкурсу «БРФФД-РГНФ (ПР);

- «Этнакультура як дэтэрмінанта, якая вызначаепаспяховасцьпрафесійнайпадрыхтоўкібудучыхспецыялістаўсацыяльнай сферы ў полікультурнымсоцыуме: этнапедагагічны аспект» (2016-2020) у рамках ГПНИ «Эканоміка і гуманітарнаеразвіццёбеларускагаграмадства», падпраграма 6, «Адукацыя», № задання 6.4.01.

На працягу 2005-2019 гадоў на базе факультэта па ініцыятыве кафедры сацыяльна-педагагічнай работы было праведзена 12 міжнародных навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных праблемам развіцця сацыяльнай і адукацыйнай сфер у Рэспубліцы Беларусь.

З першых дзён свайго існавання кафедра наладжвае і пастаянна пашырае міжнароднае супрацоўніцтва з ВНУ Расіі, Украіны (Смаленскі дзяржаўны універсітэт, Інстытут тэорыі педагогікі РАТ (г. Масква), Яраслаўскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя К.Д. Ушынскага, Пскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт, Дзяржаўная адукацыйная ўстанова Нацыянальны тэхнічны універсітэт Украіны «Кіеўскі політэхнічны інстытут», Магнітагорскі дзяржаўны універсітэт і інш.),а таксама ВНУ Беларусі.

На кафедры асаблівая ўвага надаецца арганізацыі навукова-даследчай працы студэнтаў.

Пры кафедры сацыяльна-педагагічнай работы існуе студэнцкая навуковая этнапедагагічная лабараторыя.

Студэнты штогод прымаюць удзел у Рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх работ у Рэспубліцы Беларусь. За 2014-2019 гг. было пададзена 94 работ, з іх атрыманы катэгорыі: 1 катэгорыя –4 работы; 2 катэгорыя –30 работ; 3 катэгорыя – 38 работ.

Фотографии